Bài giảng Thánh Lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót tại La Vang, 14/8/2019