Ban Ơn gọi: TB chương trình Ngày tìm hiểu và cầu nguyện cho Ơn gọi linh mục – tu sĩ GP Đà Nẵng