Bảng phân nhiệm phiên Chầu lượt tại Đền Thánh Anrê Phú Yên, 04.9.2022