Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các GP Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó GP Cần Thơ