Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19