Cha phụ tá Giuse dâng lễ tạ ơn 3 năm ngày thụ phong linh mục (23/6/2020)