Chương trình đêm diễn nguyện, hành hương Đền Thánh và Đại hội Giáo lý viên giáo phận vào 25-26/7/2019