Chương trình hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu & Thánh lễ mừng 60 năm thành lập GP Đà Nẵng