Chương trình họp mặt liên tu sĩ giáo phận Đà Nẵng vào 16/01/2020