Chương trình Thánh lễ tạ ơn mừng 71 năm Legio Mariae của Hội đồng Comitium Đà Nẵng tại Đền Thánh