Đêm Diễn Nguyện tại Đền Thánh Anrê Phước Kiều (25/7/2019)