Đoàn khách Hàn Quốc viếng và dâng Thánh lễ tại Đền Thánh (26/02/2019)