Đức cha Chủ tịch Ủy ban Văn hóa công bố “Văn kiện hướng dẫn việc kính nhớ tổ tiên”