Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, tân Giám mục Chính Tòa giáo phận Đà Lạt