Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, tân giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa