Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo hội và nước Pháp sau biến cố cháy nhà thờ Đức Bà Paris