Giáo phận Đà Nẵng: Chương trình hành hương Đền Thánh Anrê Phú Yên (25-26/7/2020)