GP Đà Nẵng: Thông báo v/v tạm dừng ngày hành hương Đền Thánh Chân Phước Anrê Phú Yên