GP Đà Nẵng: thông báo bình thường hóa các cử hành phụng vụ tại thành phố Đà Nẵng