GP Đà Nẵng: Thông báo v/v tạm dừng cử hành Thánh Lễ tập trung tại các giáo xứ, giáo họ trong thành phố Đà Nẵng