GP Đà Nẵng: Thư mời Thánh lễ tạ ơn Mừng 23 năm tôn phong chân phước Anrê Phú Yên – 05.3.2023