“Há Pressa no Ar” – Bài hát Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon 2023 (phiên bản Việt ngữ)