HĐGMVN: Thư gửi cộng đồng dân Chúa: “Sống đức tin thời đại dịch”