Hội đồng Giám mục Việt Nam thông tin về Đức cố Hồng y Roger Etchegaray