Khai trương “Quần thể tượng Alexandre de Rhodes đang dạy một khóa Tiếng Việt”.