Lịch trực tuyến Thánh lễ Chúa nhật 19 Thường niên (08-09/8/2020) tại GP Đà Nẵng