Linh mục Giuse Đặng Quang Ngọc, tân phụ tá Giáo họ Phước Kiều