Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông trình bày đề tài: “VĂN HỌC CÔNG GIÁO TỪ NĂM 1620 ĐẾN NAY”