Lm. Phanxicô Đào Trung Hiệu: Thánh Philipphê Phan Văn Minh, cánh én báo mùa xuân văn học chữ Quốc ngữ thế kỷ XIX