Một vài kỷ niệm về chuyến đi dự lễ phong Chân phước cho Anrê Phú Yên (Lm Antôn Trần Văn Trường)