Năm mục vụ gia đình 2019: “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn”