Ngày 10/6/2019: Giáo xứ An Ngãi Đông (hạt Hòa Vang) dâng Thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ mới