Phóng sự: Những nhân vật đầu tiên trong tiến trình chữ quốc ngữ (kỳ 5) – Thầy dạy chữ quốc ngữ đầu tiên