Quý Cha, quý Thầy từ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước hành hương Đền Thánh (04/6/2019)