Sứ điệp ĐTC Phanxico gửi Đức TGM Paris và thông cáo của Tòa Thánh về vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris