Tâm tình tháng 11: Đời sống như cuộc chuẩn bị đến trước Tòa Chúa (Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo)