TB số 02/T5.2019 của TGM Đà Nẵng v/v rao điều tra các ứng viên trước khi chịu chức linh mục