TGM Đà Nẵng: Thông báo v/v Rao điều tra các ứng viên trước khi chịu chức linh mục