Cha Tổng đại diện dâng lễ tạ ơn và làm phép nhà xứ mới của Đền Thánh Anrê Phú Yên – 26.6.2022