Thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Chính tòa Gp. Thái Bình