Thánh lễ trực tuyến: Thánh Giuse Lao Công – kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng (01/5/2020)