Thánh lễ truyền chức Giám mục Giuse Bùi Công Trác, phụ tá TGP Sài Gòn.