Thông báo đình hoãn Đại Hội La Vang lần thứ 32 (12-15/8/2020)