Thông báo số 01/T6.2019 của TGM về Thánh lễ cầu hồn và an táng của linh mục Đa-minh Nguyễn Đức Huyên