Thông báo số 02/T6.2019 của TGM giáo phận Đà Nẵng về Thánh lễ phong chức linh mục