Thông báo số 03/T6.2019 của TGM ĐN về lễ giỗ lần thứ 6 của Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách