Thông báo số 2/T4-2019 của TGM Đà Nẵng v/v xây dựng nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận