Thông cáo chung của Nhóm Làm việc Việt Nam – Toà Thánh vòng thứ VIII