Thư mời Ngày hành hương Đền thánh Anrê Phú Yên – 26/7/2023