Thư mời tham dự ngày hành hương Đền Thánh Anrê Phú Yên vào 25-26/7/2020